تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آثاری از هنرمندان اسکاتلند در بونامز ادینبورگ / عکس


آثاری از هنرمندان اسکاتلند در بونامز ادینبورگ / عکس

ایران آرت: حراج بونامز امروز در حراجی تحت عنوان هنر اسکاتلندی آثاری از هنرمندان این سرزمین را در بونامز ادینبورگ چکش خواهد زد.

در این حراج اثری از فرانسیس کمبل (۱۹۳۷-۱۸۸۳) با قیمت پیشنهادی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار پوند، اثردیگری از فرانسیس کمبل (۱۹۳۷- ۱۸۸۳) با قیمت پیشنهادی ۵۰ تا ۷۰ هزار پوند، کاری از آرتور ملویل (۱۹۰۴-۱۸۵۵) با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ هزار پوند، اثر دیگری از آرتور ملویل با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ هزار پوند و کاری از سِر دیوید یانگ (۱۹۴۵-۱۸۶۵) با قیمت پیشنهادی ۱۸ تا ۲۵ هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از فرانسیس کمبل (۱۹۳۷-۱۸۸۳) با قیمت پیشنهادی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار پوند

 

2

اثر دیگری از فرانسیس کمبل (۱۹۳۷- ۱۸۸۳) با قیمت پیشنهادی ۵۰ تا ۷۰ هزار پوند

 

3

اثری از آرتور ملویل (۱۹۰۴-۱۸۵۵) با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ هزار پوند

 

4

اثر دیگری از آرتور ملویل با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ هزار پوند

 

5

اثری از سِر دیوید یانگ (۱۹۴۵-۱۸۶۵) با قیمت پیشنهادی ۱۸ تا ۲۵ هزار پوند