تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

فروش اثر ۱۵۷ میلیون دلاری مودلیانی / ساتبیز نیویورک به رقم ۳۱۸ میلون دلار رسید


فروش اثر 157 میلیون دلاری مودلیانی / ساتبیز نیویورک به رقم 318 میلون دلار رسیدسرویس تجسمی هنرآنلاین: در حراج هنر مدرن و امپرسیونیستی ساتبیز نیویورک آثاری از هنرمندان بنام با قیمت مجموع ۳۱۸ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۶۰۰ دلار فروش رفت.

ذی قیمت‌ترین اثر در این حراج کاری است از آمادئو مودلیانی با قیمت ۱۵۷ میلیون و ۱۵۹ هزار دلار. اما ۱۱ اثر دیگر ذی قیمت این حراج از آن هنرمندانی نظیر پیکاسو، مونه، مونک، اوکیف، تامایو، لگه، کاسات و مانه است.

 در این حراج اثری از پابلو پیکاسو با قیمت ۳۶ میلیون و ۹۲۰ هزار دلار، اثری از کلود مونه با قیمت ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار، کار دیگری از پیکاسو با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۱۸ هزار دلار، اثری از ادوارد مونک با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۰۰ دلار، اثری از جئورجیا اوکیف با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۰۰ دلار، کاری از فرناند لگه با قیمت ۵ میلیون و ۸۷۳ هزار دلار، اثری از روفینو تامایو با قیمت ۵ میلیون و ۸۷۳ هزار دلار، اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۰۰ دلار، اثری از ماری کاسات با قیمت ۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۰۰ دلار، اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت ۴ میلیون و پانصد هزار دلار و کاری از ادوارد مانه با قیمت ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۰۰ دلار چکش خورد.

تصاویر قابل مشاهده این آثار را ببینید:

 

2

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت ۳۶ میلیون و ۹۲۰ هزار دلار

 

3

اثری از کلود مونه با قیمت ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار

 

4

اثری از ادوارد مونک با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۰۰ دلار

 

5

 اثری از جئورجیا اوکیف با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۰۰ دلار

 

6

اثری از فرناند لگه با قیمت ۵ میلیون و ۸۷۳ هزار دلار

 

7

 اثری از روفینو تامایو با قیمت ۵ میلیون و ۸۷۳ هزار دلار

 

8

 اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۰۰ دلار

 

9

اثری از ماری کاسات با قیمت ۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۰۰ دلار

 

10

اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت ۴ میلیون و پانصد هزار دلار

 

11

اثری از ادوارد مانه با قیمت ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۰۰ دلار